Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας;

Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ONSET I.K.E.» και το διακριτικό τίτλο «ONSET», (:«η Εταιρεία»), που εδρεύει στον Δήμο Σερρών, στην οδό Δυτικής Θράκης αρ. 3 και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 23212-00240 και e-mail επικοινωνίας info@onset.gr.

2. Γενικές αρχές που τηρεί η Εταιρεία σχετικά με την διαφανή πληροφόρης.

2.1. Κάθε πληροφορία που σας δίνουμε με το παρόν έγγραφο αλλά και κάθε πληροφορία που τυχόν μας ζητήσετε στο μέλλον σας παρέχεται δωρεάν υπό την επιφύλαξη το αίτημα να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή να είναι προδήλως αδικαιολόγητο (βλ. περισσότερα στο 2.3.)

2.2. Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών σχετικά είτε με την περαίωση της αίτησής σας ή την δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη σχετική εσωτερική διαδικασία.

2.3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία κρίνει πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

2.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρεία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600).

2.6.  Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας όπως και το δικαίωμα να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων σας για την άσκηση των κατωτέρω δικαιωμάτων σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@onset.gr.

3. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε;

3.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω (υπό 4). Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης.

3.2. Δικαίωμα Πρόσβασης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας.

3.3. Δικαίωμα Διόρθωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί.

3.4. Δικαίωμα Διαγραφής

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος  υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής.

3.5. Δικαίωμα Περιορισμού 

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους  από την Εταιρεία αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.

3.6. Δικαίωμα Φορητότητας

Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συγκατάθεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση.

Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω υπό 3.4.) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

3.7. Δικαίωμα Εναντίωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα της εναντίωσης στη χρήση των Δεδομένων σας που τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (που αφορούν επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων)

(Α) ΠΕΛΑΤΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ & ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΛΑΤΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α.1. Φύση Δεδομένων – Σκοπός επεξεργασίας – Νομιμοποιητική Βάση

α) Τα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγ. έδρας, ιδιότητα, επαγγελματική δραστηριότητα ή/και προϊόντα/υπηρεσίες μας που σας ενδιαφέρουν κ.α.), τα οποία συλλέγονται προσυμβατικά, είτε μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος – email είτε μέσω  τηλεφωνικής επικοινωνίας, τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό διερεύνησης της πιθανότητας συναλλαγής με την Εταιρεία μας προκειμένου να επιδιώξουμε τους εμπορικούς μας σκοπούς ανταποκρινόμενοι στη ζητηθείσα επικοινωνία.

β) Τα δεδομένα σας [προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ), διεύθυνση κατοικίας ή επαγγ. έδρας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών, διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής προϊόντος/υπηρεσίας, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής] τα οποία παρέχετε εσείς οι ίδιοι, τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως, στο πλαίσιο της συναλλαγής μας, τυγχάνουν επεξεργασίας προς το σκοπό υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης/ σχέσης συνεργασίας, αλλά και της υποχρέωσής μας προς συμμόρφωση με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.

γ) Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων (υπό Α.1.α) είναι η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, (αρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο (στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), ενώ νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων (υπό Α.1.β) αποτελεί η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο (β) και παρ. 1 στοιχείο (γ) του ως άνω Κανονισμού).

Α.2. Διαβίβαση-Προώθηση Δεδομένων

α) Τα δεδομένα σας (που διατέθηκαν για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω υπό Α.1.α & β) δεν προβλέπεται (καθώς δεν απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται) να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οποιονδήποτε οργανισμό εκτός της Εταιρείας. Ως Εταιρεία – υπεύθυνη επεξεργασίας έχουμε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους προβλεπόμενους στην παρούσα σκοπούς επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, εξυπηρέτησης και επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε με νόμιμο και θεμιτό τρόπο τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά νομικούς συμβούλους, λογιστές, φοροτεχνικούς, τεχνικούς συμβούλους, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής κ.α..

Τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν μόνον τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου που αναλαμβάνουν, τα επεξεργάζονται μόνον κατόπιν δικής μας ρητής εντολής και εξουσιοδότησης και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στη παρούσα ‘’Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’’. Μεριμνούμε ότι τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν γνώση της παρούσας, καθώς και ότι σέβονται και εφαρμόζουν το σύνολο της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπογράφοντας μάλιστα μαζί τους σχετικούς συμβατικούς όρους.

β) Τα δεδομένα σας (που διατέθηκαν για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται υπό Α.1.α & β) εκτός των ανωτέρω υπό Α.2.α) διαβιβάσεων ενδέχεται να προωθηθούν και σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, σε αρμόδιες φορολογικές αρχές ή/ και σε ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με την αντίστοιχη νομοθεσία.

Α.3. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

α) Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω (υπό Α.1.α) δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών προς εξυπηρέτηση των εμπορικών μας σκοπών και έπειτα θα προβούμε στη διαγραφή τους.

β) Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω δεδομένα σας (υπό Α.1.β) που έχουν διάσταση οικονομική, ασφαλιστική και φορολογική για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η φορολογική ή/και η ασφαλιστική νομοθεσία.

γ) Όλα τα υπόλοιπα (υπό Α.1.β) δεδομένα σας (για τα οποία δεν επιβάλλεται από την νομοθεσία διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρόνο) διαγράφονται μέσα σε πέντε (5) έτη από την λήξη της σύμβασης ή σχέσης συνεργασίας.

δ) Μετά τη παρέλευση του αντίστοιχου (νομίμου) χρόνου διατήρησης των Δεδομένων θα προβούμε στη διαγραφή τους με δική μας ευθύνη, ακολουθώντας τη προβλεπόμενη σχετική εσωτερική διαδικασία της Εταιρεία μας.

 (Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Γ.1. Σκοπός επεξεργασίας – Νομιμοποιητική Βάση

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας [προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΑΤ, ΑΜΚΑ), διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail), στοιχεία σπουδών ή/και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, οικογενειακή κατάσταση κ.α.] αποτελεί η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία μας ενώ νομιμοποιητική βάση αυτής αποτελεί η συγκατάθεσή σας κατ’ αρθρ. 6 παρ.1 στοιχείο (α) του Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία των Δεδομένων.

Γ.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην διερεύνηση κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας στην Εταιρεία μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.

Γ.3. Επισήμανση

Σημειώνεται ότι πριν τη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για την αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία μας καλείστε να συμπληρώσετε και υπογράψετε το Έντυπο Συγκατάθεσης Υποψηφίου Εργαζομένου ενώ στη περίπτωση προσλήψεως στην Εταιρεία μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας στη ‘’Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένου’’.

4. Τι γίνεται σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω Δεδομένων;

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη και αποδεδειγμένη παραβίαση της βάσης δεδομένων της Εταιρείας μας σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους καθώς και στην αρμόδια εποπτική Αρχή, («ΑΠΔΠΧ»), εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα δεδομένα των εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν καταστεί προϊόν κλοπής.

5. Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

 Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookies”, για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.  Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση της ιστοσελίδας αλλά και των υπηρεσιών μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και μας βοηθούν να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας υπολογίζοντας ποια σημεία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες.  Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες και υπηρεσίες που καθιστούν την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας πιο αποδοτική και ευχάριστη.

6. Εγγυήσεις

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία μας θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων σας και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει.